Library Blog

Kendriya Vidyalaya Port Trust, Kochi

മൗനം ഭുഷണം – Malayalam poem by Smt.Bindu CR

എന്തു ചൊല്ലുവാന് ഓമലേ ഞാന് , എന് ടെ
ചുണ്ടുകള് മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കവേ………….

അമ്പലങ്ങളും അ ള് താരകങ്ങളും
കൊമ്പു കോര് ത്തു കൊലവിളി കൂട്ടവേ,
ഉരുളുമീ തലകള് ക്കു മീതേയിന്നു
ശാന്തി രഥയാത്ര ഘോഷം കടക്കവേ,
നിര, നിരയായു റുമ്പുകള് ജീര് ണിച്ച
ശവ ശരീരങ്ങള് മൊത്തിക്കുടിക്കവേ,

” അരമുറിക്കൈയ്യി” നാലൊരു ബോഗിയില്
ചെറിയ പെണ്ണിന്ന് ടെ മാനം കവരവേ,
വീതിയേറും കഴുകന്ടെ ചുമലടിയില്
വീണു പ്രാവുകള് കണ്ണു ചിമമീടവേ,
വീശിയെറിയുന്ന വലയില് ഞരമ്പുകള്
ചേര് ത്തു കൌമാരകേളി നിറയവേ,

പൊടിയും, ഏതോ വിഷപ്പുകക്കുഴലുമി —
ന്നമര സീമയില് വാനം കറുക്കവേ,
ഒഴുകിയെത്തിടും എണ്ണപ്പരപ്പിനാല്
അലകടല് ” നീല” നഷ്ടപ്പെടുത്തവേ
ചിതലരി, ച്ചുള്ളുപൊള്ളയാം വാക്കുകള്
ധ്വനിരഹിതമായി വീണുടഞ്ഞീടവേ,

തണലു നല്കാ, തിരുളിലൊളിചെന് ടെ,
നിഴലു, നിര് വാണമുദ്ര കാണിക്കവേ,
സ്വന്തമെന്നു പറയാനൊരു പിടി
ചിന്ത പോലുമിന്നില്ലാതെയാകവേ,
എന്തു ചൊല്ലുവാന് ഓമലേ ഞാന് , എന് ടെ
ചുണ്ടുകള് മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കവേ………….

എന്തു ചൊല്ലുവാന് ഓമലേ ഞാന് എന് ടെ
ചുണ്ടുകള് മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കവേ………….
എന്തു ചൊല്കിലും ഓമലേ അതു നിന്ടെ
പിഞ്ചു നെഞ്ചകം താങ്ങാന്നെഴുതുമോ ????

[Written by Smt.Bindu CR, PGT Hindi]

Filed under: Poetry, , , ,

Blog Visitors

  • 182,901 visitors have viewed this blog

Categories of Posts

Think It Over

Did You Know?

Shampoo was invented in India, not the commercial liquid ones but the method by use of herbs. The word 'shampoo' itself has been derived from the Sanskrit word champu, which means to massage.

Disclaimer

This blog is not responsible for the content found on other websites/pages bookmarked here. At the time of bookmarking the content was found to be relevant and the webmaster is in no way responsible if the content was changed later, or if the website/page moved. Users are advised to ensure the authenticity of all materials downloaded from this site prior to use.

Library blog

This blog is maintained by Librarian, Kendriya Vidyalaya Port Trust, Kochi, who can be contacted at kvptlib [at] gmail dot com.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other followers

Photo Gallery

Celebrating Azadi 70 yaad karo kurbaani. View more photos here...

Commencement of Sanksrit Week celebration. View more photos here...

Independence Day celebration. View more photos here...

Social Science exhibition. View more photos here...

The student leaders posing with Dr.Uma Sivaraman, Hon'ble Deputy Commissioner, KVS Regional Office, Ernakulam and other dignitaries after the Investiture Ceremony. View more photos here...

Book HighlightTold in diary form by an irresistible heroine, this playful and perceptive novel from the New York Times bestselling author of the May Bird trilogy sparkles with science, myth, magic, and the strange beauty of the everyday marvels we sometimes forget to notice.

Spirited, restless Gracie Lockwood has lived in Cliffden, Maine, her whole life. She’s a typical girl in an atypical world: one where sasquatches helped to win the Civil War, where dragons glide over Route 1 on their way south for the winter (sometimes burning down a T.J. Maxx or an Applebee’s along the way), where giants hide in caves near LA and mermaids hunt along the beaches, and where Dark Clouds come for people when they die.

To Gracie it’s all pretty ho-hum…until a Cloud comes looking for her little brother Sam, turning her small-town life upside down. Determined to protect Sam against all odds, her parents pack the family into a used Winnebago and set out on an epic search for a safe place that most people say doesn’t exist: The Extraordinary World. It’s rumored to lie at the ends of the earth, and no one has ever made it there and lived to tell the tale. To reach it, the Lockwoods will have to learn to believe in each other—and to trust that the world holds more possibilities than they’ve ever imagined.

Book info & cover courtesy: goodreads.com